Schoolbegeleiding 2019-11-13T11:28:36+00:00

Schoolbegeleiding

Praktijk Mijnten ondersteunt leraren, intern begeleiders/zorgcoördinatoren en teams bij het vinden van een passende aanpak voor kinderen met een speciale behoefte. Onze expertise ligt bij kinderen en jongeren uit cluster 2, 3 en 4.

Wat bieden wij

 • ondersteuning bij het verhelderen van de ondersteuningsvraag
 • ambulante hulp; zo licht als mogelijk, zo zwaar als nodig
 • een zo kort mogelijke begeleidingsduur
 • een op preventie en curatieve gerichte aanpak
  (signalen omzetten in praktische haalbare en adequate interventies)
 • een integrale aanpak; 1 kind-1 plan
 • coachende en oplossingsgerichte gesprekken met kinderen, hun ouders, de leerkrachten en intern begeleiders.
 • versterken van het positief kunnen opgroeien en opvoeden; aansluiten op de gezonde mogelijkheden van kinderen, hun ouders en de leerkrachten
 • specialistische zorg (ortho)didactische en (ortho)pedagogische kennis en werkervaring

Coaching leraren

We begeleiden bij het realiseren van een sterke basis binnen de klas en de school, zodat zoveel mogelijk leerlingen kunnen profiteren van het onderwijsaanbod. Samen kijken we naar wat kinderen wél kunnen. Je krijgt praktische en haalbare adviezen. We zijn flexibel en komen zoveel mogelijk tegemoet aan de wensen van de school. Praktijk Mijnten is betrokken en laagdrempelig. We werken altijd op maat en zijn generalisten. De uitgangspunten van het handelingsgerichte werken staan centraal en daarnaast vormen ook de principes van het oplossingsgerichte en opbrengstgerichte werken een basis in ons werk. Samen met de school zoeken we naar een manier van werken die voor iedereen plezierig en effectief is.

Terreinen waarop we actief kunnen zijn:

 • invullen van onderwijsarrangementen
 • Remedial Teaching, groepslessen sociaal emotioneel/gedrag
 • uitvoeren ambulante jeugdhulp in samenwerking met onderwijsprofessionals (in opdracht van gemeenten)
 • ondersteuning bij het opstellen van ontwikkelingsperspectieven
 • een goede overgang PO/VO
 • psycho-educatie; bijvoorbeeld om talentvolle kinderen te leren om uitdagingen aan te gaan (werkboek Mindset ontwikkeld door het Talentenlab)
 • oplossingsgerichte consultatiegesprekken
 • deelname aan (complexe) oudergesprekken
 • deelname aan ‘Zorgoverleg’
 • coaching van IB-er op vooraf gestelde doelen
 • coaching van de leerkracht op vooraf gestelde doelen
 • handelingsgerichte diagnostiek  (onderzoek / observatie/ PDO / groepsonderzoek)
 • workshops/teamscholing geven over bepaalde thema’s (bijvoorbeeld leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte, oudercommunicatie-en betrokkenheid)
 • informatieavonden voor ouders (onderwijsinhoudelijke op opvoedkundige onderwerpen)